Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Annak érdekében, hogy az ékszert minél hosszabb ideig tudja használni. és sokáig örömét lelje benne. kérjük tartsa be az alábbiakban felsorolt rendeltetésszerű használatra vonatkozó szabályokat!

Ne viselje az ékszert olyan jellegű tevékenységnél, ahol az ékszer sérülhet. beakadhat vala­mibe, megnyomódhat, dörzsölődhet, mint például munka. házi munka. sportolás, mosogatás. alvás stb. Különös tekintettel az üreges ékszerekre, amelyek hamar sérülnek. A vegyszerek károsíthatják az ékszert, mattulást. maródást okozhatnak a felületén, ezért mindig vegye le az ékszert amikor háztartási vegyi anyagokkal. szerekkel kerül kapcsolatba.

Ügyeljen arra, hogy öltözködés közben ne viseljen ékszert, mert beleakadhat a ruhába. elszakadhat. köves ékszereknél a kőfoglalat megnyílhat, ami kövek kiesését ered­ményezi

Közvetlenül illatszert. krémet (parfümöt. dezodort. stb.) ne kenjen, permetezzen az ékszerre, mert maródást, elszíneződést okozhat a felületén. Sportolásnál, illetve egyes gyógyszerek használatakor az izzadás során a kémiai hatás miatt elszíneződhet. Az eredeti fénye visszanyerése a tisztítás pontban olvasható.

Figyeljen arra, hogy ne ejtse le és ne üsse semmihez az ékszert. mert sérülé­sek keletkezhetnek rajta, illetve a kő kiesését idézheti elő a köves ékszereknél. Óvja az ékszert a mechanikai hatásoktól erős nyomás, feszítés és ütésektől. mert ezek a hatások eldeformálják az ékszert. Különös tekintettel a köves ékszerekre, amelynél már kis mértékű alakváltozás is a kövek kiesését okozhatja.

Az ékszert ne használja a gyógyvízbe, strandon. uszodában és óvjuk az. erős fény és hőhatástól elszíneződést és az ékszer fényének elvesztését okozhatják.

Tisztítás: - Az ékszer tisztításához ne használjon súrolószereket, vegyszereket, mert azok kárt tehetnek az ékszer felületén. Amennyiben az ékszer erősen elszennyeződött. elszíneződött. forduljon ékszerész vagy ötvös szakemberhez az alapos és szakszerű tisztítás érdekében. Ajánl­juk, hogy időnként törölje át az ékszert egy puha száraz nem karcoló textil kendővel vagy erre a célra kifejlesztett ékszertisztító kendővel, hogy eltávolítsa a szennyeződést, izzadságot. zsírt.

Tárolás: -Az ékszert tárolja fénytől védett száraz helyen, puha tasakban vagy ékszerdoboz­ban egymástól távol a karcolások és sérülések elkerülése érdekében, mert össze karcolhatják egymást, vagy egyszerűen összegubancolódhatnak és a szétválasztásuk során el is szakadhatnak.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI és SZAVATOSSÁGI JOGOKRÓL

A 2021.január 1-tól érvényes a kötelező jótállásról szóló 151/2003 (IX.22) Korm.rendeletre vonatkozó módo­sítások a 270/2020.(Vl.l 2.)Kormányrendelet alapján a rendeletben előírtak figyelembe vételével a vásárlás tényének igazolásával (kitöltött jótállási jegy vagy számla)az alábbiak szerint:

A jótállás ideje és módja: A kötelező jótállás alá eső termék ára 10.000 Ft-100.000 Ft közé esik a jótállási idő 1 év,100.001 Ft-250.000Ft közé esik 2 év és ha 250.000 Ft-ot meghaladja 3 év a jótállás időtartama.

A jótállási határidó a tennék fogyasztó részére történő átadása, napjával kezdődik. Cégünk 10.000ft feletti termékre jótállást alatta szavatosságot vállal a szerződés keretein belül amennyiben:

Ha a kötelező jótállás alá tartozó hiba esetén a fogyasztó kérheti a termék kijavítást. Ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy az első javítás során kiderül. hogy a termék nem javítható kérheti a termék cseréjét .Ha a cserére nincs lehetőség vagy a javítás a vállalkozásnak aránytalan többletköltséget eredményez­ne akkor a vállalkozás köteles 8 napon belül visszatéríteni a termék megfizetését igazoló okmányon feltüntetett összeget. figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét.

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő káré11 a fogyasztó felelős.

Ha a kötelező jó1állás alá eső termék javítása meghaladja a 15 napot akkor köteles a fogyasztót tájékoztatni annak várható időtartamáról.

Ha a kötelező jótállás alá eső terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani a vállalkozás vagy szerviz, akkor a vállalkozás köteles 8 napon belül kicserélni a terméket. Ha erre nincs lehetőség visszafizetni a termék megfi­zetését igazoló okmányon feltüntetett vételárat.

Amennyiben a kötelező jótállás alá eső termék harmadik javítást követően is újból meghibásodik a vállalkozás köteles a terméket 8 napon belül cserélni, illetve, ha erre nincs lehetőség a vételárat visszafizetni

A jótállás időtartama a 2021 január 1-jét követően vásárolt kötelező jótállás alá eső termékek esetében meg­hosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használta. A jótállási idő a tem1éknek vagy a tem1ék részének kicserélése. kijavítása esetén a cserélt termékre vagy termékrészre. valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekin­tetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A kijavítást vagy kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül de. a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül. a fogyasztó a vételár arányos leszállítását igényelheti. a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén. bármely telephelyén. fióktelepén és a vállalkozás állal a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Ptk. 6: 166. §-a szerint a szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik kivétel akkor. ha a termék meghibásodásában a jogosultat terhelő nem szakszerű karbantartása a kötelezettség elmulasztása (beleértve a rhódiumozott és üreges ékszerek használatára vonatkozó használati utasítás figyel­men kívül hagyása) a nem rendeltetésszerű használatból (ütés, karcolás, akadás stb.) vagy a használati-keze­lési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása (helytelen tárolás. kezelés. rongálás). miatt keletkezett. Továbbá nem tartozik a vállalkozás felelőséggel akkor sem, ha elemi kár vagy tem1észeti csapás. vagy ha a hibát illetéktelen átalakítás, szakszerűtlen javítás okozta.

Nem tartozik jótállás alá, ha a hiba. a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel. A szavatossági felelősség alóli mentesül a vállalkozás, ha a hibát a vásárló a szerződéskötés időpontjában ismerte.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor szavatossági és jótállási igények intézésekor köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás átvételi elismervény átadására köteles.