Karácsonyi Facebook és Instagram részvételi és játékszabályzat.

Karácsonyi Facebook és Instagram részvételi és játékszabályzat. 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE


Ágm Inside Word Kft. (089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8.) +36 20 9460 525; ugyfelszolgalat@ekszerdesign.hu 1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI2.1. A Játékban részt vehet:- minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy, aki Magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik– aki a Játék időtartama alatt a https://www.facebook.com/%C3%89KSZERdesign-107064431249168 és hhttps://www.instagram.com/ekszer_design/ Facebook és Instagram oldalon megtalálható játék felhívó posztot kedveli, Instagramon az oldalt beköveti, és a feltett kérdésre (A, B, C válasz közül) a helyeset kommenteli válaszként.

 

A kérdés:

 

Milyen ékszerek találhatóak az ÉKSZERdesign (https://www.ekszerdesign.hu/ ) webáruházunkban?

 

 1. Bronz
 2. Ezüst
 3. Platina2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és mindezeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói.2.3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) feltételeinek automatikus elfogadását jelenti. 1. A JÁTÉK IDEJEA Játék az alábbiak szerint kerül megrendezésre:Játék indulása: 2020. december 9. 10:00Vége: 2020. december 16. 10:00  1. A JÁTÉK MENETE, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK4.1. A Játékban való részvétel önkéntes, melyben részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, aki: • Nyilvántartott magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, • Nem tartozik a játékból kizárt személyek közé. (Lsd. 2.2 pont)4.2. A Játékosok feladata, hogy a Játék felhívó posztot kedvelje, az Instagram oldalt bekövesse, és a poszt alatt kommentben helyesen válaszoljon a feltett kérdésre.4.3. Egy Játékos egyszerre csak egy játékban vehet részt, azaz a Facebook vagy az Instagram felületén is csak egyszer játszhat. Aki mindkét felületen játszik, nem növeli az esélyét a nyerményre. 

 

4.4. Sorsolási dátum:Sorsolás: 2020. december 17. 12:00

4.5. A nyertest a Szervező legkésőbb az sorsolási alkalmat követő 5 (öt) munkanapon belül Facebook poszt és hozzászólás formájában értesíti, valamint Instagram posztban. A nyertes köteles 5 munkanapon belül visszaigazolni a Szervező részére, egyúttal megadva a nyeremény átvételéhez szükséges nevet és lakcímet.4.6. A sorsolás online program segítségével történik. 1. NYEREMÉNY5.1 Facebook nyeremény:

1 pár DESIGN ÉKSZER EZÜST FÜLBEVALÓ - AGM3655.2 Instagram nyeremény:

1 pár DESIGN ÉKSZER EZÜST FÜLBEVALÓ - AGM359 1. A NYERTES, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE6.1. A Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a sorsolás után 5 (öt) nappal Instagram poszt és Facebook poszt és hozzászólás formájában értesíti.6.2. Amennyiben a nyertes értesítése az internetszolgáltató hibájából, vagy akár azért nem volt lehetséges, mert a Játékos regisztráció során hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adatok feltüntetése, olvashatatlan cím stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a nyereménytől elesik.Amennyiben a nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik, vagy a Játékból kizárták, úgy a nyereményre nem jogosult.6.3. A nyertes Játékosnak az értesítést követően 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a Szervező megkeresésére válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvétele céljából. Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a játékszabálynak megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a Szervező jogosult a nyereményt nem kiosztani. Ezen körülmény a Szervező terhére nem róható. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.6.4. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és igénybevételére csak a gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes gondnoka jogosult.6.5. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A nyereménnyel kapcsolatos SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.6.6. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertesként kisorsolt személyek tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult a nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény számára már átadásra került – köteles azt a Szervező részére a Szervező erre vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni.

 

 

 1. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM7.1. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését az Ágm Inside Word Kft. végzi.Az adattulajdonos Játékos bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak kezelését, bár ez esetben a Szervező nem tudja értesíteni esetleges nyereménye átvételéről.Az adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával történik. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. A Játékos a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.7.2. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogya.) a Játékra jelentkezéssel, annak során és amennyiben nyernek, nevüket a Szervező nyilvánosságra hozhatja online és nyomtatott marketing anyagaiban. 1. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA8.1. A Szervező kizárja felelősségét az online sorsoláshoz elérhető alkalmazás használata során esetlegesen a Játékosnál felmerülő, illetve a Játék során bekövetkező hibákért, vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és kizár mindenféle ebből eredő, vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt.8.2. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért. A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik személyek tevékenységei miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása, a címmel járó feladatok megvalósítása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor. 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a Játék határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Játék időtartama alatt megváltoztassa.9.2. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.9.3. A Szervező jelen Szabályzatban foglalt játéka a Facebook-tól és az Instagram-tól független, a Facebook és az Instagram részére adatok nem kerülnek átadásra.9.4. Jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.